کاخ گلستان

تاریخ: 20 اسفند 1397

به پاسداشت ثبت نسخ خطی جامع التواریخ، شاهنامه بایسنقری و خمسه نظامی در حافظه جهانی

ناشر: کاخ گلستان
تاریخ نشر: اسفند 1396
تعداد صفحات:90
زبان: فارسی