کاخ گلستان

تاریخ: 20 اسفند 1397

بانوان خوشنویس ایران از زینب شهده تا ام سلمه

نشر سمیرا

چاپ اول،2000نسخه

تاریخ نشر: 1393

تعدادصفحات:148 صفحه، مصور

زبان: فارسی