کاخ گلستان

تاریخ: 28 اردیبهشت 1398

گاه نگار قصر گلستان

ناشر:پرنده

تاریخ نشر: چاپ اول، بهار1398

شمارگان 500 نسخه،330 ص 

تالیف: همایون خداداد، فائزه امین دهقان