کاخ گلستان

تاریخ: 26 بهمن 1397

شناخت و بررسی معیارهای معماری سنتی ایران

سخنرانان: محمد حسن محب علی(مرمتگر و از بنیانگذاران سازمان میراث فرهنگی کشور)
سید مهدی مجابی(عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت)