کاخ گلستان

تاریخ: 21 مرداد 1398

بازدید محمد جواد جهرمی وزیر ارتباطات بهمراه خانواده محترم

بازدید وزیر ارتباطات

روز عید سعید قربان

مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان