کاخ گلستان

تاریخ: 21 مرداد 1398

نوزدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

سه شنبه 22 تا 25 مرداد 1398 از ساعت 10 الی 12 

مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان