کاخ گلستان

تاریخ: 06 فروردین 1400

افتتاح درب عمارت باب عالی واقع در خیابان ناصر خسرو در ماه آینده

بازگشایی درب شرقی کاخ گلستان و افتتاح درب عمارت باب عالی واقع در خیابان ناصر خسرو در ماه آینده