کاخ گلستان

تاریخ: 19 شهریور 1399

فرآیند هفته سوم پروژه حفاظت، مرمت و ساماندهي فرش‌هاي مجموعه جهاني كاخ گلستان

فرآیند هفته سوم پروژه حفاظت، مرمت و ساماندهي فرش‌هاي مجموعه جهاني كاخ گلستان

مجموعه فرش‌هاي مخزني

مطالعات اسيب شناسي
هوا دهي
غبارروبي دستگاهي
استحكام بخشي
مرمت
وصالي
رول نمودن و كاوردهي