کاخ گلستان

تاریخ: 20 آذر 1398

بشقاب دیوار کوب

مشخصات اثر: چاپ  عکس روی چینی

 تصویر ناصرالدین شاه چهارمین پادشاه سلسله قاجار، وی طولانی ترین دوره پادشاهی را داراست.