ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


معرفی کتاب بابک خرم دین دلاور آذربایجان ،از کتابخانه چاپی کاخ گلستان

نویسنده: سعید نفیسی

انتشارات: چاپ شرق

سال: 1342

تعداد صفحات: 272

یکی از بزرگترین جنبش هایی که ملت ایران در مدت دراز زندگی پست و بلند خود آشکار کرده جنبش ملیست که در قرن دوم و سوم هجری برای کوتاه کردن دست تازیان پدیدار کرده است. یگانه سبب دستبردی که اعراب بایران زدند و تنها چیزی که توانست این دیار بدان بزرگی و توانایی را اسیر و دست نشانده یک مشت مردم سراپا برهنه بیابان گرد اشتر سوار  کند و آن هم فردای آن روزی که خسرو دوم پرویز لرزه بر پشت امپراطوران بیزنتیه افکنده و تا قسطنطنیه رفته بود همان تباهی دربارساسانی و فرسوده شدن خاندان شهریاری ایران و خشمی بود که مردم این سرزمین در نتیجه ناکامیها و بیدادگری های طبقات ممتاز و خاندانهای منسوب بطبقه حاکمه و محروم بودن اکثریت نزدیک باتفاق مردم ایران از هر گونه حقوق بشری و آزادی های مادی و معنوی و لذایذ و بهره جویی های روحانی و جسمانی داشتند و گرنه ملت ایران درین زبونی و بردگی گناهی نداشت. تا دم واپسین جان فشانی و پایداری کرد، تا نزدیک صد سال مردم برخی از نواحی خراسان و ماوراءالنهر رام نشدند و در میدان جنگ مردانه کوشیدند، مردم گیلان و طبرستان تا دویست سال نگذاشتند پای بیگانه خاک پدرانشان را بیا لاید. اینجاست که همه بزرگی روح ایرانی آشکار میشود.

فهرست:

جنبشهای ایرانیان، بابک خرمی، جنبش بابک، آغاز کار خرم دینان، پایان کار خرم دینان، جاویدان پسر شهرک، سرزمین خرم دینان، بابک و سرزمین وی، کامروایی بابک، زد وخورد های بابک، آغاز جنگهای بابک، جنگهای 204-211، جنگهای سال 212، ....سرانجام بابک در آذر بایجان، سبب گرفتاری و کشته شدن بابک،خاندان بابک، بابک خرم دین در دیده ی خاور شناسان قفقازیات،وضع عمومی، ارتقای سهل، جانشینان سهل، عیسی بن اصطیفانوس، دست نشاندگان قفقازی مرزبان، مرزبان بن محمد بن مسافر(941-957م)، علی بن جعفر وزیر، قسمت های کتاب المسالک و الممالک ابن حوقل درباره ی ارمنستان و قفقاز و.....

بیوگرافی:

 استاد سعید نفیسی (متولد در طهران 18 خرداد ماه 1274) میباشد. استاد عضو فرهنگستان ایران –استاد دانشگاه طهران –استاد دانشگاه کابل- استاد موقتی دانشگاههای الله آباد و بمبئی و بنارس و پتنه و تریواندروم و حیدر آباد دکن و دهلی و علیگره وکلکته ولکنهو و مدارس و ناگپور در هندوستان- استاد موقتی دانشگاه قاهره-استاد موقتی دانشگاه قاهره- استاد موقتی دانشگاه سن ژزف در بیروت – نماینده ی ایران در جشنها ی هزاره فردوسی در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در 1313- نماینده ی ایران در جشن 20 سالگی استقلال ازبکستان شوروی در 1323- نماینده ی ایران در جشن 25 سالگی  استقلال آذر بایجان شوروی در 1324-نماینده ی ایران در جشن 220 سالگی تاسیس فرهنگستان علوم شوروی در 1324- نماینده ی ایران در جشن 500 سالگی ولادت امیر علیشر نوایی در تاشکند در 1327- رئیس کمیته بین المللی و ملی هزاره ی ابن سینا در 1331

آثار:

لغت: فرهنگ فرانسه بفارسی- جلد اول-طهران 1309، جلد دوم- 1310، .....

متون نثر فارسی: کتاب نصیحت نامه معروف به قابوس نامه تالیف امیر عنصر المعالی  کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار – با مقدمه و حواشی بقلم سعید نفیسی- طهران 1312......

متون نظم فارسی: رباعیات حکیم عمر خیام با ترجمه حال حکیم بقلم آقای سعید نفیسی طهران 1306 (چاپ اول)........

احوال و آثار بزرگان ایران: احوال و منتخب اشعار خواجوی کرمانی –طهران 1307......

تاریخ: یزدگرد سوم- طهران 1312، مدرسه نظامیه بغداد- طهران 1313.....

ادبیات روسی: بیاد ماکسیم گورگی- طهران 1315، ایوان کریلوف- افسانه ها- طهران 1323......

رمان وداستان: آخرین یادگار نادر شاه –  طهران 1305(چاپ اول)، ماه نخشب- طهران 1328....

ترجمه: معالجه تازه برای حفظ دندانهای طبیعی و دهان – تالیف دکتر گریگوریان، ترجمه سعید بن ناظم الاطباء طهران 1329ق.1290ش....

آثار مختلف: روز نامه امید- موسس ونگارنده سعید نفیسی- شماره اول 11 سرطان 1302- شماره 7 اول اسد 1302 (بنام عهد انقلاب)......

11- بزبان فرانسه:

Bibliographie    des  Principaux  travaux  europeens  sur  Avicenne- Teheran  1953

Le  Iivre  du  Millenaire  d Avicenne  Teheran 1953