ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


معرفی کتاب ذخیره خوارزمشاهی ،از کتابخانه چاپی کاخ گلستان

نام کتاب: ذخیره خوارزمشاهی

تالیف: اسمعیل بن حسن الحسینی الجرجانی

بکوشش: ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه

جلد: اول

انتشارات: دانشگاه تهران

سال: 1344

تعداد صفحات: 223

قیمت: 80ریال

نخستین جلد ازکتاب مشهور ذخیره خوارزمشاهی در کلیات طب، که از مهمترین متون فارسی در رشته پزشکی است و هم گنجینه برجسته ای از لغات فارسی. کتاب فوق شامل فهرست مطالب ذیل می باشد:

-اندر یاد کردن حد طب و منفعت آن

-اندر یاد کردن حد طب

-اندر شناختن مزاج سالهای عمر و شناختن مرگ طبیعی....

-اندر شناختن مزاج اصلی

-اندر شناختن مزاج که چیست

-اندر شناختن خلط ها

-اندر شناختن اندامها

-اندر شناختن تشریح اندامهای مرکب و ...

مولف ذخیره خوارزمشاهی، زین الدین (یا شرف الدین) ابوالفتح (یا ابوالفضائل) ابو ابراهیم اسمعیل بن حسن (یا حسین) جرجانی  از سادات اصفهان و پزشک نامدار دربار سلطان علاءالدین تکش خوارزمشاه در 434 متولد شد و در 531هجری وفات کرد. جرجانی قسمتی از دوران حیات را در خوارزم در دربار اتسز خوارزمشاه گذرانید و پس از آن به مرو آمد و در همان جا وفات یافت. این طبیب نامی به جز این کتاب تالیفاتی دیگر دارد و آنها که می شناسیم عبارت است از: خفی علائی یا الخفیفه العلائیه، الاغراض الطبیه و المباحث العلائیه (که اختصاری است از کتاب دردو مجلد)، دیگر «یادگار» این هرسه کتاب به زبان پارسی و همچون ذخیره ازلحاظ محتوای بر لغات نادر و اصطلاحات طبی فارسی ازکتب بسیار مفید روز گار است.جرجانی تالیفات دیگر داشته است و از جمله آثاری به زبان عربی که بروکلمن در کتاب خود از آنها نام می برد. ذخیره خوارزمشاهی برای قطب الدین ابوالفتح ارسلان تگین محمد خوارزمشاه در سال 504 در خوارزم تالیف شده است. مولف چون وجود کتاب را به زبان عربی هم مفید دانست خود آن را از زبان فارسی به عربی در آورد و یک باب بر آن در باب ادویه مفرده الحاق کرد.