ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


معرفی کتاب روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه/ به انضمام سفرنامه مازندران ،از کتابخانه چاپی کاخ گلستان

نام کتاب: روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه/ به انضمام سفرنامه مازندران

به کوشش: مجید عبدامین

انتشارات: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

سال: 1395

روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه(ربیع الثانی 1282 تا ربیع الاول1283) به انضمام سفرنامه مازندران، دستمایه دوم از این محقق می باشد.

عناوین کتاب شامل :

 شهرستانک، ربیع الثانی سال 1282

سلطنت آباد، جمادی الاول سال1282

قصرقاجار، جمادی الاول سال 1282

دوشان تپه، جمادی الاول سال 1282

....مازندران، ذیقعده 1282

مازندران، محرم 1283

مختلفه دارالخلافه، ربیع الاول1283