ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


معرفی کتاب نگارستان عجائب و غرائب ،از کتابخانه چاپی کاخ گلستان

نام کتاب: نگارستان عجائب وغرائب

تالیف: پیشاوری از معاصرین نادر شاه افشار

با مقدمه: محیط طباطبائی

انتشارات: کتابفروشی ادبیه ناصر خسرو

سال: 1341

 آقای محیط طباطبائی در مقدمه این کتاب می نویسد جهان و هر چه در آن می نگرییم آئینه نمایش قدرت الهی است. آنچه به چشم نزدیک بین ما از دیده ها و آفریده ها می رسد هر یک به سهم خود مظهری از بدایع صنع و منظری از دستگاه شگرف او است، تطور احوال انسان و تحول اوضاع جهان از زاد مرگ و جوانی و پیری و اختلاف مناطق و انقلاب فصول و سرما وگرما و شکفتگی و شکستگی همه را در حد خود باید از حوادث بدیع و غرایب صنع  صانع توانا دانست، اما ذهن کوشای انسانی همواره بدانچه از راه تکرار ملاحظه و مشاهده انس پذیرفته است با نظر ساده و عادی می نگرد و در مقابل هر چه را که به حساب  دریافت او کمیاب و یا نایاب با شد عجیب و غریب می خواند.

زکریا بن محمد بن محمود قزوینی در مقدمه ای بر کتاب عجایب المخلوقات خود این نکته زیبا و شیوا گفته است. «در آن از چیزهایی یاد شده که طبیعت گول بی خرد از قبول آن امتناع دارد در صورتیکه جان خردمند هوشیار هر چند دور از عادت معهود جلوه شهود داشته باشد آن را انکار نمی کند و در جنب قدرت آفریدگار چندان کاری بزرگ نمی شمارد . هر چه در این کتاب است یا از کارهای شگرف معقول و محسوس جهان آفرینش است و یا داستان نغزی است که از دیگران روایت شده و یا خواص غریب اشیاء است که عمری برای آزمایش و سنجش آن وفا نمی کند و به صرف شک درباره جزئی از آن نمی توان انکار کل آن را نمود.

نام نویسنده آن همچون نام کتاب شناخته شده نیست ولی به قرینه برخی حکایات و مشاهدات که مولف در اثنای کتاب یاد می کند از مردم شهر پیشاور است که در روزگار تالیف این نگارستان عجایب در مرز ایران و هند واقع و ضمیمه ممالک محروسه ایران دوران نادر شاه بود و اکنون از شهرهای غربی کشور پاکستان شده است.

مولف در داستانی که راجع به سوختن زن هندوئی با شوهرش نقل میکند و میگوید که آن را به چشم دیده است در سال 1131 که سال جلوس محمد شاهست وجود داشته و در جای دیگر از حادثه ای مربوط به عهد سلطنت نادر شاه بر پیشاور، که میان سالهای 1152و1160 بوده است حکایت می کند.

مولف «گمنام» پیشاوری کتاب بینام «عجایب و غرایب»خویش را به ترتیب نگارستان و نگارخانه یا مرقع تصاویر به چند گرده تقسیم کرده است که گرده اول و دوم آن در این نسخه وجود ندارد و تنها گرده سوم است که مشتمل بر دوازده تصویر بوده و تصویر دوازدهم آن خود به یازده رنگ قسمت می شود و ممکن است کتاب به همین گرده سوم پایان یافته باشد.