ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


ششمین روایت زنده از تاریخ شفاهی کاخ گلستان به ثبت رسید

به کوشش دفتر پژوهش ششمین روایت زنده از «تاریخ شفاهی کاخ گلستان» با حضور مهندس ابوالحسن میرعمادی به ثبت رسید

پروژه « تاریخ شفاهی » از بهمن ماه سال 94، با هدف ثبت روایت های زنده از کاخ گلستان در دست انجام است.

 گفتگوی ششم از این مجموعه طی دو جلسه متوالی در دیماه سال جاری در ساختمان خوابگاه ملکه الیزابت کاخ گلستان ضبط گردید.

مهندس میرعمادی در سالهای 1349 و 1350 تحت نظارت مرحوم استاد پیرنیا  و مهندس فروغی به بازسازی و مرمت عمارت بادگیر مشغول بودند.