ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


کتابخانه کاخ گلستان برگزار می کند

بهمناسبتهفتهکتابوکتابخوانی،درکاخگلستانبرنامهایدرروزسه شنبه 23آبانساعت11- 13برگزارمیشود. در این برنامه دو سخنران خواهیم داشت:

بانو فاطمه قاضیها- موضوع سخنرانی: اشاره ای به نحوه تدوین کتابهای خطی فارسی و کتابهای من

جناب محمدرضا سحاب- موضوع سخنرانی: نقشه های کهن تهران دوره قاجاری