ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


معرفی کتاب تاریخ ایران دوره قاجاریه ( از ابتدای قرن نوزدهم تا سال 1858 )،از کتابخانه چاپی کاخ گلستان

نام کتاب : تاریخ ایران دوره قاجاریه ( از ابتدای قرن نوزدهم تا سال 1858 )

تالیف : رابرت گرانت واتسن

ترجمه : ع . وحید مازندرانی

انتشارات : امیرکبیر

چاپ : دوم

سال : 1348

تعداد صفحه : 431

قیمت: 250 ریال

فهرست:

فصل اول: جمعیت ایران – قسمت مزروع این کشور بسیار کم است – مقدار آب – آبیاری مصنوعی و...

فصل دوم: خاندان صفوی – سقوط اصفهان – اخراج افغانها از ایران – نادر شاه – اصل سلطنت افغان و..

فصل سوم: اصل طایفه قاجاریه – سه تیره آن- مرکز استقرار آن – تیره ای که در استراباد بوده اند و..

فصل چهارم: روابط پادشاهان ایران با امرای گرجستان – مداخله روس در امور قفقاز و..

فصل پنجم: تلاش صادق خان برای دستیابی بر تخت پادشاهی – شکست او در قزوین بدست پادشاه و...

فصل ششم: کناره گیری امیر گرجستان به نفع امپراطوری روس – سال 1800- تصرف گنجه و...

فصل هفتم: پسران فتحعلی شاه – تبریز – سرکشی سران طوایف خراسان – اسحق خان قرائی و...

فصل هشتم: مواد مبهم عهدنامه گلستان – ادعای مالکیت ناحیه کوکچای از طرف روسیه و...

فصل نهم: مواد عهدنامه ترکمانچای – اصلاح مواد عهدنامه ایران و انگلیس – اغتشاش در ایران و..

فصل دهم: سه تن مدعی پادشاهی – رهسپار شدن محمد میرزا از تبریز به تهران – تسلیم شدن ظل سلطان و..

فصل یازدهم: تقاضاهای دولت انگلیس از پادشاه ایران – جوابهای طفره آمیز حاجی میرزا آقاسی و..

فصل دوازدهم: فرار حاجی میرزا آقاسی – دسته های مخالف در تهران – مادرشاه – اقدامات اصلاحی او و...

فصل سیزدهم: طغیان پیروان باب – طرز اجرای مجازات اعدام در ایران – تصرف زنجان قتل باب و..

فصل چهاردهم: توطئه برای قتل شاه – نجات او – توطئه گران – جلادی وزیران دولت و...

فصل پانزدهم: سیاست صدر اعظم – سفارت فرخ خان در اروپا – سقوط هرات و...

مولف در مقدمه این گونه بیان می کند:  خلاصه ای از وقایع موثری که راه را برای اسقرار خاندان قاجار هموار  ساخته است در این کتاب آورده است .

بیوگرافی: