معرفی اثر

رساله خواص احجار و غیره

  • 17 مرداد 1397
  • 13:03
  • 0 دیدگاه
  • 188 بازدید
  • Article Rating
<b>رساله خواص احجار و غیره</b>

نسخه شامل 10 سر سخن که در کتیبه های منقوش به قلم رقاع زرین بر پیشانی صفحه آغاز نسخه یک سر لوح مذهب مرصع، دو رساله،بخش اول مولف خواجه نصیرالدین طوسی در مورد خواص احجار،بخش دوم مولف شیخ الرئیس ابو علی سینادر مورد معرفی سموم حیوانات.خواص احجار و بعضی حیوانات موذی اتبیاعی از ورثه مرحوم طهماسب موید الدوله بتاریخ شهر محرم الحرام1297توشقان ئیل داخل کتابخانه مبارکه،با مهر علی اکبر حسین حسینی

قطع 180.120میلیمتر,92 صفحه هر صفحه11 سطر

به خط نسخ،بدون کاتب و بدون تاریخ،کاغذ:دولت آبادی،مولف کتاب خواجه نصیرالدین طوسی و شیخ ابو علی سینا

مکان جای گیری : کتابخانه نسخ خطی

امتیاز به خبر :