Property Agent

دفتر فنی

واحد دفتر فنی در سال 1376 بصورت متمرکز تشکیل شد. با ثبت شدن کاخ گلستان در فهرست آثار جهانی در سال 1392، فعالیتهای آن بیش از پیش اهمیت یافت بطوریکه در
حال حاضر گروهی از کارشناسان مرمت بنا، مرمت آثار، معماری، برق و تکنسین های تأسیسات در این دفتر مشغول به کار هستند.

واحد دفتر فنی در سال 1376 بصورت متمرکز تشکیل شد. با ثبت شدن کاخ گلستان در فهرست آثار جهانی در سال 1392، فعالیتهای آن بیش از پیش اهمیت یافت بطوریکه در حال حاضر گروهی از کارشناسان مرمت بنا، مرمت آثار، معماری، برق و تکنسین های تأسیسات در این دفتر مشغول به کار هستند.

از جمله اقداماتی که در این دفتر انجام می شود می توان به موارد زیراشاره نمود:
- نظارت بر اجرای عملیات عمرانی و مرمتی (مشتمل بر بنا و تزئینات آن) و تهیۀ گزارش های ادواری و عملکرد.
- نظارت بر پروژه های طراحی و اجرا ( مشتمل بر فضای داخلی و خارجی، گرافیک محیطی، نورپردازی، تجهیزات موزه ای، مبلمان محوطه و ...)
- مستندنگاری و تهیۀ شناسنامه فنی ابنیه تاریخی مجموعه.
- آسیب شناسی بناها و تهیۀ برنامه های پیشنهادی برای عملیات عمرانی و مرمتی آتی و الویت بندی آن ها براساس طرح های بالادست و پایش های دوره ای با کمک شورای راهبردی و کمیته فنی
- حفاظت از عرصه کاخ گلستان مطابق ضوابط ملی و جهانی
- پایش دوره ای از بناهای مجموعه
- همکاری با پژوهشگران و دانشجویان در زمینه مطالعات ، مستند نگاریها و تهیه طرحهای مرمت بناهای مجموعه کاخ گلستان.
- انجام امور مرتبط با نگهداری کالبد بناهای تاریخی مجموعه بصورت مستمر.

نحوه خدمات رسانی:
دانشجویان و پژوهشگران محترم می توانند برای دستیابی به نقشه بناها و اطلاعات مرتبط مرمتی و معماری کالبد با در دست داشتن معرفی نامه از دانشگاه و یا سایر نهادهای مربوطه طی ساعات اداری از ساعت به دفتر فنی مراجعه کنند. ضمناً دانشجویان مرمت بنا و معماری می توانند در صورتی که کارگاه فعال در مجموعه وجود داشته باشد، با معرفی نامه از دانشگاه دورۀ کارآموزی خود را در این دفتر سپری نمایند.

*مسئول: المیرا عابدی
*آدرس: میدان پانزده خرداد، کاخ گلستان، ساختمان معاونت،طبقه اول، دفتر فنی
*تلفن: 8- 33113335داخلی220

تصاویر مرتبط

Enter Title

لینکهای مهم