بخش های کاخ

مرکز اسناد خطی تاریخی

یکی از بزرگترین و مهمترین مراکز اسناد خطی در کشور ایران و از لحاظ تعداد اسناد خطی و مکتوب دوران قاجار، یکی از مراکز مهم در نوع خود در سطح جهان مرکز اسناد خطی تاریخی میراث جهانی کاخ گلستان می باشد. این مجموعه با داشتن بیش از پانصد هزار سند شامل کتب خطی با عناوین مختلف علمی، ....

پیشینه مرکز اسناد خطی تاریخی

مرکز اسناد خطی تاریخی میراث جهانی کاخ گلستان یکی از بزرگترین و مهمترین مراکز اسناد خطی در کشور ایران و از لحاظ تعداد اسناد خطی و مکتوب دوران قاجار، یکی از مراکز مهم در نوع خود در سطح جهان می باشد. این مجموعه با داشتن بیش از پانصد هزار سند شامل کتب خطی با عناوین مخلف علمی، نجوم، مذهبی، فلسفه و دیگر علوم انسانی، همچنین فرامین پادشاهان دوران قاجاریه، نت های دست نویس موسیقی کلاسیک اروپا توسط بزرگان موسیقی کلاسیک جهان در قرن 19 میلادی، اسناد برخی قراردادهای فیما بین ایران و دیگر کشورهای جهان در قرن نوزدهم میلادی، مجموعه پاکت و سر برگ های دوران قاجار که با توجه به تنوع و تعداد آنها در جهان بی نظیر می باشد و مجموعه ای از نامه ها و مکاتبات حکومتی و تداری از دوران قاجار تا دوران پهلوی اول، می تواند به عنوان یکی از بزرگترین ذخایر علمی و فرهنگی کشور، در سطح داخلی و بینالمللی به ارائه خدمات به پژوهشگران و دانش پژوهان و دانشمندان بپردازد.

*مسئول اسناد خطی تاریخی قاجار: نسرین خلیلی( داخلی 219)
*مسئول اسناد تاریخی دوره پهلوی:بهناز ابراهیم تبریزی( داخلی209)
*آدرس: میدان پانزده خرداد، کاخ گلستان، ساختمان مدیریت، طبقه دوم،مرکز اسناد خطی تاریخی
*تلفن: 8- 33113335

تصاویر مرتبط