انتشارات

ایران از دیدگاه ژاک دومرگان

ایران از دیدگاه ژاک دومرگان
( مجموعه عکس های باستان شناس فرانسوی ، ژان ژاک دومرگان - 1889/91 )
ناشر: کاخ گلستان
سال نشر :1380
تعداد صفحات : 79
زبان :فارسی - فرانسه
امتیاز به خبر :