انتشارات

مناجات نامه حضرت علی علیه السلام

مناجات نامه حضرت علی علیه السلام

(از روی نسخه نفیس متعلق به سنه 1010ه.ق به خط استاد میر عماد)
ناشر: کاخ گلستان
تاریخ نشر: پائیز 1377
تعداد صفحات:11
زبان:فارسی - انگلیسی

امتیاز به خبر :